Splošni pogoji spletnega portala

Pravila in pogoji uporabe spletnega sistema Igram.si

Splošni pogoji spletnega portala Igram.si

Splošni pogoji spletnega portala Igram.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

S spletnim portalom Igram.si  (v nadaljevanju tudi » portal«) upravlja podjetje Klobučar d.o.o., Na žago 28, 8351 Straža, matična številka: 1923056000, davčna številka: SI56011385.

Splošni pogoji poslovanja določajo poslovni odnos med Igram.si in kupcem ter članom.

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje naročila v naročniški sistem). Kupec je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.

 

Vrste uporabnikov

Člani: Ob registraciji v spletni portal postaneš član oz. uporabnik Igram.si . Ob tem prejmeš uporabniško ime, ki je enako naslovu tvoje elektronske pošte, ter geslo.

Registracija je možna tudi s prijavo preko sistema Facebook in Google.

Če želi uporabnik kadarkoli kasneje naslov elektronske pošte, s katerim se je registriral, v sistemu zamenjati z drugim, mora zahtevek za to poslati na info@igram.si .

 

Obljuba oz. storitev, ki jo nudimo

Igram.si zagotavlja svojim uporabnikom storitve spletnega izobraževanja v obliki izvajanja tečajev v živo preko spletnega portala in v obliki video posnetkov. Igram.si si bo vseskozi prizadeval, da bo uporabnikom ponudil najboljšo uporabniško izkušnjo, kot jo omogočajo njegove možnosti. Igram.si ne odgovarja uporabniku za nedelovanje ali slabše delovanje storitev, če so posledica dejavnikov, na katere nima vpliva.

Za delovanje, izvajanje storitev oziroma za same vsebine/storitve in njihove cene jamči Igram.si, ki izdaja splošne pogoje uporabe storitev, cenike, rešuje reklamacije in druge postopke z uporabniki storitev. Uporaba in nabor storitev sta odvisna od tehničnih pogojev na strani uporabnika in na stran Igram.si. Varnost uporabe storitev je na strani Igram.si zagotovljena z ustreznimi tehničnimi rešitvami, pravili, procesi, splošnimi pogoji in dogovorom sklenjenim med uporabnikom in Igram.si. Zagotavljanje varne uporabe na strani uporabnika je v njegovi domeni in v ničemer ne zavezuje k odgovornosti Igram.si.

Uporabnik ne pridobi lastninske, avtorske ali sorodnih pravic na vsebinah, ki jih uporabnikom ponuja Igram.si ali ponudniki vsebin/storitev/blaga oziroma drugi pogodbeni partnerji Igram.si. Ponujanje storitev tudi ne ustvarja partnerskega razmerja. Igram.si v nobenem primeru ne odgovarja za morebitne zahtevke tretjih oseb zaradi kršitev s strani uporabnikov, s katerimi le-ti kršijo lastninsko, avtorsko, sorodne in druge pravice za storitve, ki jih preko spletnega portala Igram.si nudijo pogodbeni partnerji Igram.si.

Igram.si pri dostopanju do aplikacij na portalih zunanjih ponudnikov storitev ne odgovarja za varnost podatkov, ki se izmenjujejo med strežniki, zaradi omogočanja dostopanja do zunanjih aplikacij.

Igram.si ne zagotavlja zaščite zasebnosti prenesenih podatkov preko spleta in strežnikov nad katerimi nima nadzora, ne odgovarja za varovanje uporabnikovih datotek, ki se shranjujejo na strežnikih, ki niso pod nadzorom in upravljanjem Igram.si, ne odgovarja za vdore v uporabnikovo terminalsko ali programsko opremo ter ne odgovarja za zlorabe uporabe spletnih in elektronskih komunikacijskih storitev s strani tretjih oseb.

Pri uporabi spletnih in elektronskih komunikacijskih storitev je uporabnik vseskozi dolžan uporabljati svetovni splet v skladu s pravili etičnega vedenja ter vseskozi v skladu z veljavnimi predpisi.

 

Tehnični pogoji in standardi

Za nemoteno ter ustrezno uporabo storitev Igram.si so potrebni tehnični pogoji in standardi na strani uporabnika in na strani Igram.si .

Igram.si ima zagotovljene vse ustrezne pogoje in standarde, da lahko storitve izvaja kakovostno, nemoteno, brez večjih težav in izpadov.

Uporabnik za nemoteno ter ustrezno uporabo storitev potrebuje zmogljiv, sodoben osebni računalnik ali prenosnik s katerim koli operacijskim sistemom (Windows, MacOS, Linux…), sodobnejši pametni telefon oz. drugo mobilno napravo z najnovejšo verzijo operacijskega sistema Android ali iOS (na pametnih urah sistem ne deluje), internetni dostop ustrezne hitrosti, zvočnike za prenos zvoka, če uporablja osebni računalnik.

 

Kakovost storitev

Kakovost, ki jo uporabnikom nudi Igram.si je opredeljena z obstoječimi vsebinami, ki so na voljo tako za sedanje kot bodoče učne vsebine. Kakovost se opredeljuje z internimi pravili, procesi, postopki, akti in drugimi aktivnostmi, ki niso informacije javnega značaja ali na voljo uporabnikom.

Pri vsakem videu se lahko pojavijo določene posebnosti, specifični pristopi, komunikacija, način podajanja snovi, druge aktivnosti v izobraževalnem procesu..., ki pa niso sporni glede na postavljene standarde kakovosti.

 

Izključitev odgovornosti

Uporabnik z naročilom storitve ne prejme garancije ali drugih jamstev za absolutno zanesljivost storitve Igram.si . V primeru morebitnega nedelovanja ali slabšega delovanja aplikacij storitve si bo Igram.si (skupaj s pogodbenimi partnerji) po svojih najboljših močeh prizadeval za odpravo pomanjkljivosti, ki ovirajo funkcionalno in optimalno delovanje storitve in sicer v čim krajšem času. Za samo nedelovanje ali slabše delovanje storitve Igram.si in njeni pogodbeni partnerji ne prevzemajo nikakršne odškodninske ali katerekoli druge odgovornosti. Igram.si prav tako ni odgovoren za morebitne dodatne stroške, ki nastanejo s spremljanjem spletnih tečajev ali učnih videov (prenos mobilnih podatkov, ipd.).

 

Reklamacije, reševanja pritožb

Uporabnik ima pravico in možnost, da s pomočjo katerihkoli komunikacijskih sredstev, ki so na voljo ali objavljeni na portalu Igram.si sporoči ali izrazi svoje pritožbe, reklamacijo ali nestrinjanje v zvezi s storitvami, ki jih izvaja Igram.si.

Postopek za reševanje reklamacij oz. pritožb, ki ga Igram.si priporoča uporabnikom je sledeč:

 • Na spletni strani www.igram.si se izpolni kontaktni obrazec, kjer se vpiše razlog sporočila, komentar ali navedba potrebnih dejstev ter informacij in željeno oz. pričakovano ukrepanje s strani Igram.si.
 • V roku 8 dni je Igram.si dolžan uporabniku odgovoriti na njegovo reklamacijo ali pritožbo, če je do nje upravičen ter kako se bo reševala.
 • V roku 45 dni bo Igram.si, če je uporabnik upravičen do reševanja reklamacije in pritožbe, le to rešil, skladno z zakonskimi določili.

Reklamacije ali pritožbe se, poleg spletnega obrazca na www.igram.si lahko sporočijo na telefonsko številko +386 (0)41 867 230, preko e-pošte info@igram.si .

 

Naročilo

Kupoprodajna pogodba med Igram.si in kupcem je na spletnem portalu Igram.si sklenjena v trenutku, ko Igram.si članu pošlje prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila (z naslovom: »Potrditev vaše registracije«). Od tega trenutka so vsi pogoji določeni  in veljajo tako za Igram.si kot za kupca.  Kot kupec velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o stranki ni mogoče, izjema je elektronski naslov.

 

Cene

Cene posameznih učnih videov so objavljene na spletni strani www.igram.si.

V vse cene je vključen davek na dodano vrednost (DDV), saj podjetje Klobučar d.o.o. davčni zavezanec.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila.

 

Načini plačila

Igram.si omogoča naslednje načine plačila:

 • -Nakazilo na tekoči račun Igram.si.
 • -Plačilo preko plačilnega sistema Paypal.

 

Nakup za pravne osebe

Postopek nakupa za pravno osebo je popolnoma enak kot za fizično osebo, le da v prvem koraku izbere opcijo račun na podjetje in potrdi strinjanje s pogoji poslovanja.

 

V primeru večjih naročnikov se nakup za pravne osebe ureja s posebno pogodbo med Igram.si in podjetjem.

 

Če želi član račun na podjetje, sprejema pogoje poslovanja, ki veljajo za podjetja. Glavna razlika je ta, da pravne osebe (podjetja, samostojne podjetnike in druge pravne osebe) nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 14 dneh od sklenitve naročnine brez razloga, kot to velja za ostale potrošnike (fizične osebe). Vračilo kupnine za pravne osebe ni možno. Za nakupe pravnih oseb prav tako veljajo Splošni pogoji poslovanja Igram.si .

 

Spletni portal Igram.si pravnim osebam omogoča naslednje načine plačila:

 • -Z nakazilom na račun upravitelja Igram.si po ponudbi/predračunu.

 

Izdaja računa

Igram.si ob naročilu storitve kupcu pošlje račun in sicer v Adobe reader (.pdf) formatu na e-naslov kupca.

Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.

 

Omejitev, prekinitev ali ukinitev dostopa do storitev

Igram.si lahko začasno omeji ali prekine dostop do svojih storitev, če je potrebna dograditev ali nadgraditev sistema, posodobitev, vzdrževanja ali drugih aktivnosti. Prav tako to lahko stori, če je prišlo do napake v delovanju, okvare ali nedelovanja zaradi višje sile.

V zvezi s prekinitvami, omejitvami in drugimi aktivnostmi, ki so povezane s prejšnjim odstavkom, bo Igram.si uporabnike obveščal preko sredstev komuniciranja, ki jih sicer uporablja za komunikacijo z uporabniki.

Omejitev ali prekinitev dostopa lahko trajati toliko časa, da se izvedejo potrebna dela oz. odprava napak ali okvar.

Igram.si ima pravico do delne ali celotne omejitve dostopa do storitev, trajen ali začasni izklop uporabnika v naslednjih primerih:

 • -Če uporabnik ni poravnal stroškov nakupa.
 • -Če uporabnik krši Splošne pogoje, zakonske predpise ali ne izpolnjuje drugih obveznosti povezanih z uporabo storitev Igram.si.

Igram.si pred izvedbo ukrepa omejitve ali prekinitve uporabniku pošlje sporočilo o ugotovljenih kršitvah in ga pozove, da s kršitvami preneha oz. jih odpravi v roku treh (3) dni od prejema obvestila, sicer bo zoper njega izveden ustrezen ukrep. Če uporabnik v roku treh (3) dni od poslanega sporočila ne preneha s kršitvami oz. jih ne odpravi, lahko Igram.si takoj začasno ali trajno omeji dostop do dela ali vseh storitev oz. uporabnika začasno ali trajno izklopi iz sistema Igram.si.

Igram.si lahko v primeru, če kršitev pomeni takojšnjo in resno grožnjo ali povzroča škodo, izvede zgoraj navedene ukrepe brez predhodnega obvestila.

 

Upravljanje s podatki

Igram.si sme pridobivati, hraniti, uporabljati, prilagajati, spreminjati, blokirati ali kako drugače obdelovati vse podatke, ki mu jih v okviru sodelovanja posredujejo uporabniki.

Igram.si pridobiva, hrani, uporablja, prilagaja, spreminja, blokira ali kako drugače obdeluje osebne podatke skladno z določili predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Igram.si ima pravico obdelovati podatke o uporabniku v celotnem obdobju, v katerem so ti potrebni za izvedbo storitev, razen v primerih podatkov, pri katerih je v skladu z Veljavnimi predpisi izrecno določeno drugače.

Pri dostopanju uporabnika do spletne strani Igram.si, spletnih ali mobilnih aplikacij in portalov v upravljanju Igram.si, sme Igram.si, za vse namene izvajanja storitev za uporabnika, shraniti določene podatke (v obliki piškotkov ali na lastne diske).

Uporabnik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj (v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov), kar ne velja v primeru omejitve te pravice, če tako določajo Veljavni predpisi.

 

Prijava z vašim Google računom

Za hitro in enostavno prijavo lahko uporabite vaš Google račun. Na strani za prijavo kliknite na gumb "Prijava z Google računom" in spletni sistem vas bo samodejno prijavil.

S prijavo pošljete tudi vaše javne podatke:

 • vaš e-poštni naslov
 • vaš priimek in ime
 • vaš spol
 • vašo sliko profila

 

Prijava z vašim Facebook računom

Za hitro in enostavno prijavo lahko uporabite vaš Facebook račun. Na strani za prijavo kliknite na gumb "Prijava s Facebook računom" in spletni sistem vas bo samodejno prijavil.

S prijavo pošljete tudi vaše javne podatke:

 • vaš e-poštni naslov
 • vaš priimek in ime
 • vašo sliko profila

 

Varovanje podatkov

Igram.si bo podatke o uporabnikih, ki jih zbira na podlagi zakona obdeloval v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in drugimi predpisi o obdelovanju osebnih podatkov za vse vrste obdelav in hranjenje podatkov.

Igram.si lahko preveri točnost posredovanih osebnih podatkov z vpogledom v osebni dokument ali drugo ustrezno javno listino posameznika, na katerega se nanašajo.

Uporabnik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.